سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

دومین مطلب در بخش شبکه‌های اجتماعی و سلامت با موضوع  نگاه به سلامت از رویکرد شبکه‌ی اجتماعی به قلم آقای ابوذر رئیسوندی تهیه و منتشر شده است که در حال اتمام کارشناسی ارشد خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رشته اپیدمیولوژی است و در پایان‌نامه خود به مبحث شبکه‌های اجتماعی و سلامت پرداخته‌اند. . سلامت از حقوق اصلی … More سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی