سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

دومین مطلب در بخش شبکه‌های اجتماعی و سلامت با موضوع  نگاه به سلامت از رویکرد شبکه‌ی اجتماعی به قلم آقای ابوذر رئیسوندی تهیه و منتشر شده است که در حال اتمام کارشناسی ارشد خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رشته اپیدمیولوژی است و در پایان‌نامه خود به مبحث شبکه‌های اجتماعی و سلامت پرداخته‌اند. . سلامت از حقوق اصلی … More سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

دومین مطلب در بخش شبکه‌های اجتماعی و سلامت با موضوع  نگاه به سلامت از رویکرد شبکه‌ی اجتماعی به قلم آقای ابوذر رئیسوندی تهیه و منتشر شده است که در حال اتمام کارشناسی ارشد خود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان در رشته اپیدمیولوژی است و در پایان‌نامه خود به مبحث شبکه‌های اجتماعی و سلامت پرداخته‌اند. . سلامت … More سلامت از دیدگاه تحلیل شبکه اجتماعی

چگونگی تفسیر دیاگرام و گراف یک شبکه روابط سازمانی

در این مطلب هدف آموزش چگونگی تفسیر دیاگرام و گراف شبکه روابط سازمانی و موارد مهمی که باید به آنها توجه کنیم است. . در ادامه مطلب قبل در بخش تحلیل شبکه‌های سازمانی که در اینجا منتشر گردیده و در خصوص اهداف و اطلاعاتی که تحلیل این نوع شبکه‌ها در اختیار محققان و مدیران سازمان‌ها … More چگونگی تفسیر دیاگرام و گراف یک شبکه روابط سازمانی