چرخش هستی‌شناختی در نظریه شبکه اجتماعی

این مطلب توسط آقای روح‌اله جلیلی نگارش یافته و در بخش روش‌شناسی منتشر شده است، به دنبال معرفی و طرح مسئله چرخش هستی شناختی در نظریه شبکه اجتماعی بوده است. . در این بحث کوتاه به چند مفهوم کلیدی اشاره می‌شود: اصالت ثبات یا تغییر؛ اصالت فرد، جامعه یا شبکه؛ بازگشت‌ناپذیری زمان. هر اندیشه‌ای به مثابه … More چرخش هستی‌شناختی در نظریه شبکه اجتماعی