طرح‌های تحقیقاتی: تحلیل شبکه روابط سازمانی در شرکت سوره‌مهر

این مطلب که در بخش طرح‌های تحقیقاتی منتشر گردیده، به اختصار نتیجه‌ی تحلیل شبکه روابط سازمانی شرکت انتشارات سوره مهر را مطرح کرده است. . در قالب این طرح که از دی ماه سال گذشته شروع گردید، شبکه روابط درون سازمانی بین کارکنان شرکت انتشارات سوره مهر به عنوان نمونه تحقیق مورد مطالعه قرار گرفت … More طرح‌های تحقیقاتی: تحلیل شبکه روابط سازمانی در شرکت سوره‌مهر