چگونگی انجام یک تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (2)

در ادامه ی مطلب قبل با عنوان چگونگی انجام یک تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (1) در این مطلب به ماهیت و ویژگی های خاص مسائلی که می توان با کمک نظریه شبکه اجتماعی و به کارگیری روش تحلیل شبکه اجتماعی مطالعه کرد پرداخته ام. حال باید در مورد ماهیت مسائلی که امکان بررسی … More چگونگی انجام یک تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (2)

چگونگی انجام یک تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (1)

مساله یابی و طرح مساله تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی را از کجا می توان شروع کرد؟ یک تحقیق با رویکرد و روش تحلیل شبکه اجتماعی چه موارد و موضوعاتی را می تواند بررسی کند؟ مرحله اول در انجام یک تحقیق علمی چه با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی و یا با رویکردهای دیگر، انتخاب … More چگونگی انجام یک تحقیق با رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی (1)