محسن موسوی

 
سید محسن موسوی
دانشجوی دکتری رشته علوم اجتماعی با گرایش رفاه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی است.
لیسانس آمار دارد و در دانشگاه شهید بهشتی کارشناسی‌ارشد پژوهش اجتماعی خوانده و در حوزه شادی و روانشناسی اجتماعی سابقه فعالیت علمی داشته است. او پژوهشگر برتر یک دوره از جشنواره فارابی و عضو بنیاد ملی نخبگان است.
.
هم اکنون در مورد شبکه‌های اجتماعی درون سازمانی مطالعه دارد و علاقمندی‌های تحقیقاتی نیز در زمینه حمایت‌های عاطفی و اجتماعی دریافت شده توسط افراد در شبکه‌های اجتماعی واقعی دارد. و بر روی شبکه‌های غیر رسمی شکل گرفته در زندان‌ها طرحی تحقیقاتی در دست اجرا دارد.
 .