سید مستجاد حسینی

سید مستجاد حسینی
سید مستجاد حسینی

سید مستجاد حسینی دانشجوی دکتری علوم اجتماعی با گرایش رفاه اجتماعی در دانشگاه علامه طباطبایی است. علائق تحقیقاتی ایشان در زمینه تحلیل شبکه اجتماعی شامل بررسی فرهنگ درون سازمانی و نیز شکل‌گیری و رشد و نمو سازمان غیررسمی درون سازمان رسمی و سلسله مراتب رسمی سازمان است.